Hirdetmény a Mórahalom Városi Önkormányzat által fenntartott Mórahalmi Napköziotthonos Óvodába a 2021/2022-es nevelési évre történő beiratkozás rendjéről

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.).

Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre a 2018. augusztus 31-ig született gyerekek beíratása kötelező.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.).


- Óvodai kötelezettség alóli mentesség:

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, Csongrád Megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró Járási Hivatala adhat felmentést az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (Rendelet 20. § (2) bek.).

Az óvodai beiratkozás a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel az emberi erőforrások minisztere, 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján az alábbiak szerint valósul meg:

• Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda kötelező felvételi körzete (Mórahalom Város közigazgatási területe), - mint kötelező felvételt biztosító óvoda – a fenntartótól kapott lista alapján 2021. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan óvodaköteles gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

• A három év alatti és a mórahalmi lakcímmel nem rendelkező gyermekek esetében a 2021/2022-es nevelési évre szóló beiratkozás

- elektronikus úton: az Óvoda honlapján (https://www.morahalom-ovoda.hu/ Fontos információk/ Letölthető dokumentumok /Jelentkezési lap; Adatvédelmi nyilatkozat) található jelen hirdetményhez is mellékelt jelentkezési lappal, adatvédelmi nyilatkozattal együtt kitöltve, aláírva az alábbi óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokkal együtt az intézmény email címére: mhovoda@gmail.com történő megküldésével, valamint

- telefonos bejelentkezést és időpont egyeztetést követően személyesen az óvoda székhelyén (6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 17-19.) kerülhet sor. Kérjük, hogy a személyes beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat és az eljáró törvényes képviselő szülő a személyazonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya) szíveskedjen magával hozni.

Telefonos egyeztetés után a személyes beiratkozás időszaka:

- 2021. április 15. 8:00-18:00

- 2021. április 16. 8:00-18:00

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),

• a gyermek TAJ kártyája,

a jelentkezési lap és adatvédelmi nyilatkozat kitöltve, aláírva, amelyhez elektronikus benyújtás esetén csatolni kell a jelentkezési lapot kitöltő törvényes képviselő szülő személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát,

• sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény, amennyiben ilyennel rendelkezik,

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat, amennyiben ilyennel rendelkezik.

A fenti dokumentumokat kérjük az mhovoda@gmail.com email címre szkennelve, vagy jó minőségű fotón mellékelni, a jelentkezési lappal és adatvédelmi nyilatkozattal együtt!

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással elektronikusan/írásban – értesíti a szülőket 2021. április 30-ig.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Letölthető jelentkezési lap itt!

Mórahalom, 2021.03.25.

Kosztyu Gyuláné sk.
intézményvezető
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda