A Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalának aktuális hírei

 Hírek, információk a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Kirendeltségének működésével kapcsolatban.

 I. Kormányablak, Okmányiroda

2015. március 9. napjától a Mórahalmi Kormányablak (okmányirodai ügyfélszolgálat) a Mórahalom, Millenniumi sétány 17. szám alatt (Földhivatal épülete) várja ügyfeleit.
A Mórahalmi Kormányablak ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 7.00-17.00
Kedd 8.00-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-18.00
Péntek 8.00-12.00

Helyi elérhetőségek: 06-62/681-360, 06-62/681-364

A Kormányablakban minden csütörtökön 09.00-14.00 óráig az egészségbiztosítási - és nyugdíj ügyekben szakirányú ügyintézők segítik az ügyfélfogadást.

A kormányablakokban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok köre folyamatosan bővül. A kormányablakokról szóló 515/2013.(XII.30.) Kormányrendelet júliusi módosításával érintett 42 ügykör jellemzően fogyasztóvédelmi, szociális és gyámügyi tárgyú kérelem, bejelentés, panasz továbbításával kapcsolatos.

A kormányrendelet újabb módosításával 2015. augusztus 15-től újabb 45 ügykörrel bővült a Kormányablakokban intézhető ügyek köre: továbbítás céljából 35 új ügykör jelent meg, valamint tájékoztatást további 10 ügykörben nyújtunk. Ennek köszönhetően akár munkaügyi kérdésekben vagy hadigondozási ügyekben is felkereshetik a Kormányablakot ügyfeleink.


II. Foglalkoztatási Osztály (volt munkaügyi kirendeltség)

II/1.
A CSMKH Mórahalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya épületét érintő TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosítószámú, „Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című kiemelt projekt munkálatai megkezdődtek a Mórahalom, István király út 1/a. épületet érintően. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a felújítás – festés, klíma elhelyezés, vizes blokk korszerűsítés, akadálymentesítés - kb. 2 hónapig tart, mely az épület belső terének szakaszos lezárásával jár. Szeptember hónapban lesz olyan időszak, hogy az ügyféli bejárót a főbejárat helyett az udvarban lévő bejáróhoz kell helyeznünk. Az ügyfélfogadást a felújítás alatt változatlan időtartamban biztosítjuk. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk.


II/2.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleit, hogy Európai Uniós forrásból a 25 év alatti fiatalok számára képzési és egyéb elhelyezkedést segítő támogatások igénylésére van lehetőség. Felvilágosításért a Foglalkoztatási Osztályon Rózsáné Mészáros Anita ügyintézőhöz fordulhatnak (6782 Mórahalom, István király út 1/a, Tel: 62/281-381/115 mellék).


III. Hatósági és Gyámügyi Osztály

Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítását.
A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok – volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok –számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette. Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában (székhelyen, települési ügysegédnél, kormányablaknál), külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a nyugdíjfolyósító szerv fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.


IV. Figyelem felhívás a migrációval kapcsolatos kérdésekben

IV/1. Kárbejelentések

Járási hivatalunk illetékességi területén folynak az ideiglenes biztonsági határzárral kapcsolatos építési munkálatok. Az ideiglenes határzár létesítésével kapcsolatban keletkezett
kárt az erre rendszeresített kárbejelentési lap nyomtatványon jelenthetik be. A nyomtatvány elérhető a Mórahalmi Járási Hivatal bármely osztályán, illetve a települési ügysegédeknél. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltött nyomtatvány bármely rendőrőrsön leadható.

IV/2. Higiéniai szabályok

Az elkészült pengés drótkerítés megrongálása kapcsán felvetődhet a kérdés, hogy mi a teendő, ha az esetlegesen megsérülő határsértők a határzár mellett, s - amennyiben magántulajdonokban, tanyákban húzzák meg magukat - az épületekben vagy mezőgazdasági területen - bármiféle véres tárgyat hagynak, mit tegyen a tulajdonos? A HIV vírus vagy a TBC elkapható egy pl. összevérzett törülközőn vagy bármi más holmin keresztül?
A fenti kérdésekre az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala tudományos háttérintézménye, az Országos Epidemiológiai Központ az alábbi tájékoztatást adja:

Ismeretlen eredetű, vérrel szennyezett tárgyhoz, eszközhöz, ruhadarabhoz puszta kézzel nyúlni nem szabad. Ha elmozdításuk szükséges, akkor a gumikesztyű használata biztonsággal megóv a vérrel való közvetlen érintkezéstől.

Ha a véres eszköz vagy tárgy használatára a továbbiakban is szükség van, akkor azt fertőtleníteni kell. A textíliák, valamint a mosható tárgyak, felületek fertőtlenítésére kiválóan alkalmas a hypo vagy más kiskereskedelmi forgalomban kapható klórtartalmú fertőtlenítő szer, ha azt a használati utasításban foglaltaknak megfelelően alkalmazzák.

A kormányhivatalok népegészségügyi főosztályát nem kell értesíteni, ugyanakkor a területileg illetékes járási intézet munkatársaitól (a Mórahalmi Járás tekintetében ez Szegeden van) telefonos segítséget lehet kérni a fertőtlenítés kivitelezéséhez. A fertőtlenítés költsége az ingatlan tulajdonosát terheli.

Megjegyzendő, hogy a különböző mikroorganizmusok jelentősen eltérhetnek egymástól abban a vonatkozásban, hogy mennyire érzékenyek a környezeti hatásokra, mennyire képesek túlélni külső környezetben. Eltérnek egymástól abban is, hogy mennyire könnyű azokat valamilyen közvetítő közeg révén átadni. Az ismeretlen mikroorganizmusokkal szembeni leghatásosabb védekezési lehetőség az adott tárgyak, illetve az ezekkel kapcsolatba kerülő eszközök elégetése, elföldelése lehet.

Fontos kiemelni, hogy sem a HIV vírus, sem a TBC kórokozója nem terjed véres törölköző vagy vérrel szennyezett holmi érintésével. A HIV terjedésében a szexuális érintkezés a legjelentősebb átviteli mód, emellett az intravénás kábítószer használók körében a közösen használt vérrel szennyezett injekciós tűnek van szerepe a terjedésben. Ép bőrön keresztül a HIV vírus nem képes behatolni az emberi szervezetbe. A TBC mindennapi körülmények között cseppfertőzéssel, légúti váladékokkal terjed, tehát hátrahagyott vérrel szennyezett tárgyak útján nem.

Fentieket összefoglalva: általános higiénés szabály mindenki számára, hogy ismeretlen eredetű vérrel, váladékokkal szennyezett textíliát, tárgyat csak védőeszköz/gumikesztyű viselésével szabad megérinteni!


Dr. Szántó Mária
járási hivatalvezető