Pályázati felhívás

Mórahalom Városi Önkormányzat (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) – továbbiakban kiíró – Mórahalom Városi önkormányzat Képviselő-testülete 235/2023. (VI. 29.) számú határozata alapján meghirdeti nyilvános pályázat útján történő értékesítésre a tulajdonában lévő Ásotthalom, Munkácsy u. 10. (hrsz: 47) szám alatti 1439 m2 alapterületű kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlant.

Az ingatlan minimális eladási ára: nettó 3.660.000,- Ft.

A pályázat során 300.000,- Ft bánatpénz fizetendő, melyet pályázó a pályázata benyújtásáig köteles megfizetni a kiíró OTP Bank Nyrt. Mórahalmi Fiókjában vezetett 11735115-15354477 számú költségvetési számlájára.

Bánatpénz kezelésre vonatkozó szabályok:

A nyertes pályázó esetében a bánatpénz összege beszámít a vételár összegébe. Amennyiben a nyertes pályázó az elbírálást követő 30 napon belül nem köti meg az adásvételi szerződést, akkor elveszíti a 300.000,- Ft bánatpénz összegét.

Ekkor a 2. legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó lép az első helyre és neki van lehetősége 30. napon belül megkötni az adásvételi szerződést. Amennyiben ő sem köti meg az adásvételi szerződést, akkor ő is elveszíti a 300.000,- Ft bánatpénz összegét.

A 3. legkedvezőbb ajánlatot adó pályázó és a többi nem nyertes pályázók esetében a bánatpénz a pályázat elbírálását követő 8 napon belül visszautalásra kerül a pályázók által megadott bankszámlaszámokra.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Mórahalom Városi Önkormányzat (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) II. emelet 212. számú Kabinet iroda.

Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat az Ásotthalom, Munkácsy u. 10. (hrsz: 47) helyrajzi számú, ingatlan megvételére”

A személyes benyújtás során kérjük figyelembe venni, hogy a Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. július 24-28. között zárva van igazgatási szünet miatt.

A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg. A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 30. napig köti meg az Önkormányzat. Az ingatlan leghamarabb 2023. szeptember 01. napján vehető birtokba.

A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi minimális tartalmi elemeket:

  • pályázó nevét, címét,
  • a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
  • a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró),
  • a bánatpénz megfizetésének igazolását,
  • a bánatpénz visszautalására vonatkozó banki adatokat (név, bankszámlaszám)
  • a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. július 31. (hétfő) 14:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

A nyilvános bontás ideje, helye: 2023. július 31. (hétfő) 14:00 óra Mórahalom Városi Önkormányzat (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) II. emelet 212. számú Kabinet iroda.

A bontás nyilvános.

Amennyiben a felkínált vételár összegek között azonosság, vagy 100.000,- Ft alatti különbség van akkor a kiíró azonnali licitálást tart, ahol a licitlépcső összege 50.000,- Ft. Az a pályázó, aki nem jelenik meg a bontási eljáráson és ajánlata alapján a licitálásban érintett lenne elesik a licitálás lehetőségétől.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető: Balog László kabinetvezető 62/281-022/107 mellék.

Pályázatok elbírálása: A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására Mórahalom Város Polgármestere jogosult, Képviselő-testület jóváhagyásával.

Egyéb információ: Az ingatlan áram és víz közművel ellátott és igény szerint kívülről utcai szemrevételezéssel tekinthető meg.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.

Az adásvételi szerződés ellenjegyzésének költsége és a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás Mórahalom Városi Önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján (www.morahalom.hu), kerül meghirdetésre.

Mórahalom, 2023. július 12.

Nógrádi Zoltán

polgármester