Pályázati felhívás óvodavezető munkakör betöltésére

Mórahalom Városi Önkormányzata Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszonyidő tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.12.05.-2027.12.04.-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 17-19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2010.évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljeskörű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések, az intézmény alapítóokirata és működési dokumentumai szerint,munkáltatói jog-és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében.Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat-Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • magyar állampolgárság
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezető szakképzettség•Cselekvőképesség
 • Bűntetlen előélet, ne álljon olyan foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mórahalmi állandó lakhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, vezetési program a szakmai helyzetelemzésreépülő fejlesztési elképzelésekkel
 • Nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor kéri-e a zártülés tartását
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról•Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány•Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai gyakorlat igazolása
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fent

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2022. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2022. április 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mórahalom Városi Önkormányzat címére történőmegküldésével (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1..). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MH/1243/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Nógrádi Zoltán, Csongrád megye,6782 Mórahalom,Szentháromság tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.