Tájékoztató az óvodai felvételről a 2024/2025-es nevelési évre

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat által fenntartott Mórahalmi Napköziotthonos Óvodába (6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 17-19.) az óvodakötelessé váló gyermekek beíratása 2024.04.18-19-ig és 2024.04.22-én személyesen az óvodában, illetve elektronikus úton valósul meg.

A beiratkozáshoz szükséges szándéknyilatkozatot, (letölthető a www.morahalom-ovoda.hu oldalról) személyesen vagy kitöltve az ovoda@morahalom.hu címre várjuk, jelentkezési szándékukat munkanapokon a 62/281-023 vagy a 06 70/312-30-88-as telefonszámon is bejelenthetik.

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre vonatkozó jogszabály alapján kötelezett gyermekét beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába. Amennyiben a 3. életévet betöltött gyermek beíratását elmulasztja, szabálysértést követ el, mely jogkövetkezményt von maga után. A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a rendelkezik.

Az óvodába a 2024/2025-ös nevelési évre a 2021. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvodai felvételről

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49.§. rendelkezik.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül tölti be, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.

Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a jelentkezési lap és adatvédelmi nyilatkozat kitöltve, aláírva, amelyhez elektronikus benyújtás esetén csatolni kell a jelentkezési lapot kitöltő törvényes képviselő szülő személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát,
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői vélemény, amennyiben ilyennel rendelkezik,
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat, amennyiben ilyennel rendelkezik.
 • tartós betegség igazolása
 • a gyermek elhelyezésével kapcsolatos dokumentumok
 • egyéb kedvezményekre jogosító határozatok

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az intézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2024. május 22. napjáig.

A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az intézményvezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Felmentési lehetőségről
NKt. 8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Külföldi tartózkodásról
Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt és az intézményvezetőt.

Az Oktatási Hivatalnál tett bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

Az Nkt. 91. § (4) Szünetel az óvodai jogviszonya annak, aki óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő által bejelentett naptól.

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Mórahalom, 2024. március 28.

Nógrádi Zoltán sk.