Új szolgáltatások a Mórahalmi és Üllési kormányablakokban

 2019. július 1-től a mórahalmi járási hivatal kormányablakaiban a hét minden napján kezdeményezhető EU kártya és TAJ kártya kiállítása:

 - Kérjük ügyintézésük megkönnyítése érdekében éljenek az időpontfoglalás lehetőségével!
- Személyes ügyintézés esetén győződjenek meg az ügyfélfogadási időről!
- Az ügyintézéshez figyelmesen olvassák el az igénylési feltételeket!

 
TAJ kártya igénylése

A kiadás ügymente:

I. Magyar állampolgárok esetében TAJ Kártya kiadás ügymenete:
1. TAJ másodlat esetén: (elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés) szükséges okmányok:
- nagykorú személyek esetén szükséges az érvényes magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány/útlevél/kártya formátumú vezetői engedély, a lakcímkártya, 3.000.-Ft általános tételű eljárási illetéknek megfelelő szolgáltatási díjat megfizetése, TAJ igénylő.
- kiskorú személyek esetén be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatot/személyazonosító igazolványt/útlevelet, a lakcímkártyát, TAJ igénylőt, és meg kell fizetni a 3.000.-Ft általános tételű eljárási illetéknek megfelelő szolgáltatási díjat.

2. TAJ Kártya kiállítása névváltozás esetén ingyenes.

Kizárólag a Szegedi Járási Hivatal Rákóczi téri Kormányablakában intézhető!
Kiállításhoz szükséges okmányok:
új névre kiállított személyazonosító igazolvány/útlevél/kártya formátumú vezetői engedély, lakcímkártya, TAJ igénylő.

3. TAJ Kártya ellopás esetén kiállítása ingyenes. Kiállításhoz szükséges okmányok: rendőrségi jegyzőkönyv, melyben szerepel, hogy a TAJ Kártyát is ellopták, személyazonosító igazolvány/útlevél/kártya formátumú vezetői engedély, lakcímkártya, TAJ igénylő.
Az 1., 2., és 3., pontban felsorolt esetekben a 386/2016 (XII.2.) kormányrendelet 13-14. § alapján a Csongrád Megyei Kormányhivatal a Kisteleki, Mórahalmi és Szegedi Járási Hivatala jogszabályban meghatározott illetékességi területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala jár el.

4 .Újszülöttek esetén TAJ Kártya kiállítása:
-A Magyarországon született magyar állampolgárságú újszülöttek (0-1 éves korig) esetén a BM adatszolgáltatása alapján Hivatalunk soron kívül kiállítja és a gyermek lakcímére postán megküldi a TAJ Kártyát.
- Külföldön született, Magyarországon élő magyar állampolgárságú újszülöttek esetében a külföldi anyakönyvi kivonatot a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honosítja. Kiállításhoz szükséges okmányok: magyar születési anyakönyvi kivonat/útlevél/személyazonosító igazolvány, bejelentett lakóhelyes lakcímkártya, TAJ igénylő; továbbá amennyiben korábban EGT tagállamban vagy Magyarországgal szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, akkor az illetékes egészségbiztosító által kiállított formanyomtatvány/igazolás a biztosítás fenn nem állásáról. Jelen esetben az igénylő az újszülött törvényes képviselője, vagy a meghatalmazott személy.

5. Első kiadás esetén, valamint TAJ Kártya hosszabbítás esetén (előző TAJ Kártya leadása esetében) a Kártya kiállítása ingyenes. Kiállításhoz szükséges okmányok: személyazonosító igazolvány/útlevél,/kártya formátumú vezetői engedély, lakóhelyes lakcímkártya, 30 napnál nem régebbi jogosultságot igazoló dokumentum fénymásolata (pl. munkaszerződés, GYES határozat, aktív korúak ellátásáról szóló határozat, nyugdíjhatározat stb.), TAJ igénylő; továbbá amennyiben korábban EGT tagállamban vagy Magyarországgal szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, akkor az illetékes egészségbiztosító által kiállított formanyomtatvány/igazolás a biztosítás fenn nem állásáról.

6. Külföldön élő magyar állampolgárok esetén a TAJ Kártya kiállításához szükséges okmányok: személyazonosító igazolvány/útlevél, külföldi címes lakcímkártya, megrendelő foglalkoztató által kitöltve, 30 napnál nem régebbi jogosultságot igazoló dokumentum fénymásolata (pl. munkaszerződés, GYES határozat, aktív korúak ellátásáról szóló határozat, nyugdíjhatározat stb.); továbbá amennyiben korábban EGT tagállamban vagy Magyarországgal szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, akkor az illetékes egészségbiztosító által kiállított formanyomtatvány/igazolás a biztosítás fenn nem állásáról.

II. Nem magyar állampolgárok esetén TAJ kártya kiadás ügymenete:

1. Harmadik állam állampolgárok esetén szükséges okmányok:
a., belföldi esetében (letelepedettek) az ügyfél igényli a TAJ Kártyát: lakóhelyes lakcímkártya, útlevél, tartózkodási engedély, jogosultság igazolása, TAJ igénylő; továbbá amennyiben korábban EGT tagállamban vagy Magyarországgal szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, akkor az illetékes egészségbiztosító által kiállított formanyomtatvány/igazolás a biztosítás fenn nem állásáról.
b., nem belföldiek esetében a foglalkoztató igényli meg a TAJ Kártyát:(biztosított külföldi) A TAJ számról és az azt igazoló okmány átvételének (TAJ Kártya) lehetőségéről, a kormányhivatal írásban értesíti a foglalkoztatót. Szükséges iratok: érvényes útlevél, BM szálláshelybejelentő lap, tartózkodási engedély(keresőtevékenység esetén), munkaszerződés, megrendelő lap, TAJ igénylő; továbbá amennyiben korábban EGT tagállamban vagy Magyarországgal szociális biztonsági egyezménnyel rendelkező államban rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, akkor az illetékes egészségbiztosító által kiállított formanyomtatvány/igazolás a biztosítás fenn nem állásáról.

 
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése

A Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek kérhetik Európai Egészségbiztosítási Kártya (továbbiakban: Kártya) kiállítását, amely alapján, az EGT-tagállamokban, átmeneti tartózkodásuk idején, minden orvosilag szükséges ellátást igénybe vehetnek, ugyanolyan feltételek mellett, mint az adott tagállam biztosítottjai.
Igényelhető: személyesen és írásban.

A Kártya bármely fővárosi/megyei kormányhivatalnál igényelhető és kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő.

A fővárosi/megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán személyesen vagy írásban igényelhető (cím, ügyfélfogadás rendje: www.oep.hu - ügyfélszolgálatok menüpont) személyesen, meghatalmazott útján, kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével. Amennyiben írásban történik a kártya igénylése, a fővárosi/megyei kormányhivatal postán küldi meg azt a kérelmezőnek.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki, Mórahalmi és Szegedi Járási Hivatala jogszabályban meghatározott illetékességi területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala jár el.

A Kártya kiadásához szükséges igazolások:
- Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is),
- TAJ számot igazoló okmány.

A Kártya érvényessége:
A Kártya alapvetően az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes.

Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága a Kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a Kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító járási hivatalnak.

Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatást igénybe vevője viseli a felelősséget.

Az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre:
Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.

A Kártyával az alábbi tagállamokban vehető igénybe orvosilag szükséges ellátás:
Ausztria,  Horvátország,  Norvégia, Bulgária,  Hollandia,  Olaszország, 
Belgium Írország Portugália, Ciprus, (görög rész) Izland,  Románia, Csehország,  Lengyelország,  Spanyolország, Dánia,  Lettország,  Svájc, Egyesült Királyság,   Liechtenstein,   Svédország, Észtország,   Litvánia,   Szlovákia, Finnország,  Luxemburg,  Szlovénia, Franciaország,  Málta,  Szerbia*, Görögország,  Németország.
* Szerbiában a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával.

A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított.

Fontos kiemelni, hogy Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban és bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján a visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség.

A Kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése:

Abban az esetben, ha a Kártya elveszik, ellopják, megsemmisül, vagy olyan mértékben megrongálódik, hogy használhatatlanná válik, ezt a tényt a biztosítottnak haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes, a Kártyát kibocsátó járási hivatalnak. Ilyen esetekben a biztosított igazgatási szolgáltatási díj (3.000,- Ft) megfizetése ellenében igényelhet új Kártyát.

Az Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány:
Amennyiben a biztosított Kártyát igényel, de azt valamely okból a járási hivatalnak nem áll módjában azonnal kiadni, a Kártya adatait tartalmazó papíralapú nyomtatványt, „Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány”-t ad ki, amellyel az ellátások ugyanolyan módon és mértékben vehetők igénybe, mint a Kártyával. E nyomtatvány érvényességi ideje 90 nap, kiváltása térítésmentes.

Utasbiztosítás:
Miután a turisták által sűrűn látogatott üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg bizonyos államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, mindenképpen ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is.

Meghatalmazás:
Amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazott jár el, ebben az esetben: Nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy géppel írott meghatalmazás esetén 2 tanú aláírása is szükséges, az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú. Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el.

A nyomtatványok letöltése az alábbi linken keresztül érhető el.
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar