Választási információk – Mórahalom

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke 2024. június 09. napjára tűzte ki az európai parlamenti és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választását. Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalóra hívjuk fel figyelmüket.

Választási bizottságok

A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és további szükséges tagjait a képviselő-testület választja meg.

A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2024. április 03-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2024. április 19-ig kell megküldeni. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2024. április 03-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a Polgármesteri Hivatalban található Helyi Választási Irodától (továbbiakban: HVI) igényelhet értesítőt. A névjegyzék a polgármesteri hivatalban tekinthető meg.

Átjelentkezés

A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választásokon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, az átjelentkezhet.

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakóhelye mellett bejelentett

magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy

 • tartózkodási helyét legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napon, azaz 2024. február 11-én létesítette
 • az elbíráláskor is érvényes, és érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart,
 • illetve tartózkodási helye mindhárom időpontban ugyanazon választókerületben volt.

Az NVI az átjelentkezési kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. Ilyen esetekben az átjelentkezéssel szavazók nem a kijelölt szavazókörben szavaznak, és mindegyik választáson– így az EP és az önkormányzati, valamint regisztráció esetén a nemzetiségi választáson is – ebben a szavazókörben élhetnek választójogukkal.

Átjelentkezéssel az a választópolgár is szavazhat, aki a szavazás napján a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, illetve tartózkodási hellyel nem is rendelkezik.

Ilyen esetben azonban az átjelentkezés csak az EP választásra terjed ki, a választópolgár a kérelemben megjelölt település kijelölt szavazókörébe kerül felvételre. Az önkormányzati (valamint regisztráció esetén a nemzetiségi) választáson a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékében fog továbbra is szerepelni.

A választópolgár május 31-én 16 óráig kérhet átjelentkezést, illetve június 7-én 10 óráig kérheti visszavételét a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Mozgóurna

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogva tartása) miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelem:

a valasztas.hu vagy mo.hu honlapon a Nemzeti Választási Irodához

– ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2024.06.05-én 16.00 óráig nyújtható be,

– ügyfélkapus azonosítással: 2024.06.09-én 12.00 óráig nyújtható be.

személyesen a HVI-hez

– 2024.06.07-én 10.00 óráig nyújtható be.

levélben a HVI-hez: június 05-én 16.00 óráig nyújtható be.Kézbesítési meghatalmazott útján történő igénylés esetén a HVI-hez: 06. 07. 10.00 óráigKézbesítési meghatalmazott útján történő igénylés esetén a szavazatszámláló bizottsághoz: 06.09-én 12.00 óráigKézbesítővel (hozzátartozó, futár, egyéb személy) a HVI-hez: 06. 05. 16.00 óráigKézbesítővel (hozzátartozó, futár, egyéb személy) a szavazatszámláló bizottsághoz: 06.09-én 12.00 óráig

A mozgóurna iránti kérelem visszavonása: A mozgóurna iránti kérelem visszavonható legkésőbb a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10.00 óráig.

Jelölt- és listaállítás

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20-án adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

Az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a HVI vezetője a központi névjegyzék 2024. április 03-i adatai alapján állapítja meg 2024. április 04-én. Erről a város honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kaptak tájékoztatást az érdeklődők.

A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát kell figyelembe venni. Mórahalom városban az egyéni listás (képviselő) jelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 54, a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 160.

Az egyéni listás és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 06.-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2024. május 07-én 16.00 óráig vonhatja vissza.

Az egyéni jelölt kiesik, ha a szavazás napját megelőző második nap 16 óráig a jelölésről írásban lemond.

A lemondást elektronikus azonosítást követően elektronikusan, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott által lehet benyújtani.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

Nem szabható ki bírság az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti, legkésőbb 2024. május 07-én 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

A választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb a jelöltállítási határidő lejártát követő 8 napon belül dönt.

Az ajánlás

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat! Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi számát és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:

az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve

munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

(kizárólag az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló választópolgár munkahelyén való aláírásgyűjtésre

vonatkozó tilalmat tartalmaz, így az vonatkozik a jelölő szervezetek által fenntartott vagy működtetett

munkahelyekre is, amennyiben az ajánló vagy az ajánlást gyűjtő ott dolgozik, nem zárja ki azonban azt,

hogy a jelölő szervezet székházában az ajánlásgyűjtést megszervezze)

a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől

a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló

magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

10.000 fős vagy ennél kevesebb lakosú településen: Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek állított. Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek állított.

A választási kampány

A kampányidőszak 2024. április 20-án 00.00 órától 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.

A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2024. június 09-én nem folytatható. Ezen a területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevékenység. 2024. június 09-én választási gyűlés nem tartható, politikai reklám nem tehető közzé. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van 2024. június 09-én nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2024. június 09-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték 2024. július 09-éig köteles eltávolítani.

Szavazás

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Ahhoz, hogy leadhassa szavazatát, szükséges a személyazonosságot és a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.

A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:

 • érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
 • érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
 • érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
 • érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.

Tisztelettel kérjük a választópolgárokat, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mivel a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.

Önök maximum 5 szavazólapot fognak kapni:

 • Európai Parlament tagjának megválasztására szolgáló szavazólap
 • Polgármester megválasztására szolgáló szavazólap
 • A képviselők megválasztására szolgáló szavazólap
 • A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló megyei listák felsorolását tartalmazó szavazólap
 • Települési nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására szolgáló szavazólap

Mórahalmon a képviselő-testület a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése értelmében – lakosságszámunk alapján – 8 tagú, tehát érvényesen szavazni maximum 8 jelölt neve melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista mellett/felett lévő körbe helyezett két egymást metsző vonallal lehet.

Szavazataikat az alábbi helyeken adhatják le:

 • I. szavazókör 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21. (Gondozási Központ)
 • II. szavazókör 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2. (Barmos Iskola)
 • III. szavazókör 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16. (Kőiskola)
 • IV. szavazókör 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. (Rendezvényház)
 • V. szavazókör 6782 Mórahalom, Szilágyi Mihály utca 2. (Szilágyi Mihály Kollégium)
 • VI. szavazókör 6782 Mórahalom, II. körzet 4/a. Szegedi út (Pótkerék Csárda)
 • VII. szavazókör 6782 Mórahalom, IV körzet 120. (Kralleri Borház)
 • VIII. szavazókör 6782 Mórahalom, VII. körzet 155. (Széksósi iskola)
 • IX. szavazókör 6782 Mórahalom, VI. körzet 120. (Kerekiskola)

Az I., II., IV., V. és a IX-es szavazókör akadálymentes.

A választással kapcsolatos kérdésekben és a központi névjegyzékhez, valamint szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmekkel összefüggő kérdésekben felvilágosítást nyújt a Helyi Választási Iroda: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Tel: (62) 281 022

A választással kapcsolatos részletes írásbeli tájékoztatást Mórahalom város honlapján a hasznos linkek > választási információk > 2024. évi általános választások menüpont alatt és/vagy a www.valasztas.hu weboldalon talál.

Dr. Tóth Krisztián, a Helyi Választási Iroda vezetője